een “agent” is een persoon die werkzaam is om voor een ander te handelen of om een ander te vertegenwoordigen in de omgang met derden. De persoon voor wie een dergelijke handeling wordt gedaan, of die zo wordt vertegenwoordigd, wordt de “principal”genoemd.

de relatie tussen een agent en een opdrachtgever wordt een “agentschap” genoemd.”Een agent brengt daarom zijn directeur en een derde persoon samen. Ex-A benoemt B om een huis voor hem te kopen. A is de principal, B is een agent en de relatie tussen hen is die van Agentschap.

algemene regels van het agentschap

 1. wat een tot contract bevoegde persoon in zijn eentje kan doen, kan hij doen door tussenkomst van een gemachtigde, met uitzondering van handelingen die persoonlijke vaardigheden en kwalificaties impliceren. Zoals, een persoon kan niet trouwen door middel van een agent, een persoon kan geen schilderij door middel van agent.
 2. de handelingen van een agent zijn handelingen van een principaal voor alle juridische doeleinden.

wie een lasthebber in dienst heeft (Sec 183) – volgens de wet kan een meerderjarige en gezond verstand een lasthebber in dienst hebben. Elke persoon die bevoegd is om een contract te sluiten mag een agent in dienst nemen, en een minderjarige, een gek of een dronken persoon kan geen agent in dienst nemen.

wie een lasthebber kan zijn (Sec 184) – “tussen principe en derde persoon kan iedere persoon een lasthebber worden”. Zo kan zelfs een minderjarige, een krankzinnige of een dronken persoon als agent worden ingezet. In dat geval echter omdat het een groot risico loopt omdat hij een dergelijke agent niet aansprakelijk kan stellen voor wangedrag of nalatigheid.

oprichting van een Agentschap de volgende wijzen van oprichting van een agentschap zijn verschillend.

 1. agentschap met uitdrukkelijke toestemming.
 2. Agentschap van rechtswege.
 3. Agentschap door bekrachtiging.
 4. Agentschap door impliciete Autoriteit.

1. Agentschap Door uitdrukkelijke toestemming: Aantal agentuurovereenkomst in werking treden volgens deze methode. Het kan mondeling of documentair zijn of door middel van volmacht.

2. Agentschap van rechtswege: soms contract van Agentschap in werking treedt op grond van de wet.

bijvoorbeeld: volgens de partnership act is elke partner agent van de onderneming en andere partijen. Het is impliciet agentschap. Op grond van een dergelijke impliciete agentuur kan alleen een partner zich aan zijn activiteiten binden, niet alleen aan de onderneming, maar ook aan andere partners. Op dezelfde wijze worden initiatiefnemers volgens de companies act beschouwd als agenten van de onderneming

3. Agentschap Door bekrachtiging: bekrachtiging betekent dat een activiteit achteraf wordt aangenomen. Kort na de ratificatie zullen de betrekkingen tussen principal en agent in werking treden. De persoon die de activiteit heeft verricht, wordt agent en de persoon die de ratificatie heeft gegeven, wordt principal.De ratificatie kan expliciet of impliciet plaatsvinden. In het geval dat de activiteit wordt aangenomen door middel van expressie, wordt het uitdrukkelijke bekrachtiging genoemd. Bijvoorbeeld: zonder A ‘S richting heeft B goederen gekocht ten behoeve van A. Daar nadat A zijn steun (adoptie) aan B’ s activiteit heeft gegeven, wordt het ratificatie genoemd. Nu is A directeur en B agent.

 • de bekrachtiging, indien er geen uitdrukking is, wordt impliciete bekrachtiging genoemd. Bijvoorbeeld: Mr. Q Heeft P ‘ S geld bij zich. Zonder p ‘ s richting Q heeft uitgeleend dat geld aan R. daar nadat R rente rechtstreeks aan P. heeft betaald zonder enig debat P heeft genomen dat bedrag van R. Het impliceert dat P zijn steun heeft gegeven aan Q ‘ S activiteit. Het is een impliciete ratificatie.
 • 4. Agentschap door impliciete Autoriteit: dit type agentschap treedt in werking op grond van de betrekkingen tussen de partijen of door het gedrag van de partijen.

  bijvoorbeeld: A en B zijn broers, A heeft zich zonder enig verzoek van A in het buitenland gevestigd, B heeft A ‘ S landbouwgrond op deze basis aan een landbouwer overhandigd en B verzamelt en stort het pachtbedrag aan A. Hier wordt a automatisch principaal en B wordt zijn agent. Agency by implied authority is van drie soorten zoals hieronder weergegeven;

  • agentschap Door noodzaak
  • agentschap Door Estoppel
  • Agentschap door uitstel.

  (I) door noodzaak: soms kan het nodig zijn om een persoon te handelen als agent voor de ander in een noodsituatie waar de eigendom of het belang van een ander in gevaar is . de voorwaarden die een persoon in staat stelt om te handelen als een agent van een ander in noodzaak zijn als volgt:

  1. er moet een reële noodzaak zijn om namens de opdrachtgever op te treden.
  2. het zou onmogelijk moeten zijn om binnen de beschikbare tijd met het beginsel te communiceren.
  3. de vermeende agent moet bonafide handelen in het belang van de hoofdsom.

  bijvoorbeeld: A heeft 100 zakken boter overhandigd voor vervoer, aan een wegvervoerbedrijf. Eigenlijk is bailment contract veronderstellen dat in de transit alle voertuigen werd gestopt, waar het een week duurt voor verdere motie. De autoriteiten van het transportbedrijf hebben de boter in de nabijgelegen dorpen verkocht. Hier agentschap door noodzaak kan worden gezien.

  (ii) door Estoppel: Wanneer een persoon, door zijn gedrag of woorden gesproken of geschreven, willens en wetens een ander doet geloven dat een bepaalde persoon als zijn agent optreedt, wordt hij er later van weerhouden de waarheid te ontkennen van het feit dat zo ‘ n persoon handelt als zijn agent.

  voorbeeld: in aanwezigheid van A zegt B tegen C dat hij (B) A ‘ S agent is, hoewel dat in werkelijkheid niet zo is. A heeft B niet beperkt tot het maken van een dergelijke verklaring. Het is Agentschap van estoppel.

  (iii) door: de principaal is gebonden door de handeling van agent als hij bij een eerdere gelegenheid anderen heeft doen geloven dat een andere persoon die een bepaalde handeling namens hem doet, doet met zijn gezag.

  voorbeeld: Y is de dienaar van X en X heeft Y gewend om goederen op krediet van Z te brengen. B kocht goederen op krediet zoals gewoonlijk en loopt weg met het geld. Dit is agentschap door uit te houden en daarom is X gehouden tot het betalen van een bedrag aan Z.

  beëindiging van Agentschap

  het gezag van een agent kan te allen tijde worden beëindigd. Indien het vertrouwen tussen de agent en de principaal is verbroken, is het niet redelijk om toe te staan dat de principaal risico loopt bij transacties die de agent tijdens een opzegtermijn zou kunnen sluiten.

  Agentschap kan op de volgende manieren worden beëindigd:

  bij overeenkomst

  op basis van het feit dat agentuurovereenkomst tot stand komt door Overeenkomst tussen de principaal en de agent, kan een dergelijke relatie ook worden beëindigd in onderlinge overeenstemming tussen de partijen, schriftelijk of mondeling .

  opzegging door Overeenkomst kan ook plaatsvinden indien de agentuurovereenkomst wordt beëindigd overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst zelf. In dit verband kunnen zich de volgende situaties voordoen:

  indien de overeenkomst voorziet in de aanstelling van het agentschap voor een bepaalde periode, eindigt het agentschap automatisch bij het verstrijken van die periode.

  indien in de overeenkomst is bepaald dat het Agentschap wordt beëindigd wanneer zich een bepaalde gebeurtenis voordoet, wordt het agentschap beëindigd wanneer zich een bepaalde gebeurtenis voordoet.

  door de handeling van de partijen

  kan een agentschap worden beëindigd door de handeling van de opdrachtgever of de agent, zoals hieronder weergegeven:-

  uitvoering door de agent

  indien een agent wordt aangesteld om een bepaalde taak of voor een bepaald doel te vervullen, wanneer de taak door de agent wordt uitgevoerd of het specifieke doel wordt bereikt, zal het Agentschap worden beëindigd.

  herroeping door de principaal

  het gezag van een agent kan te allen tijde door de principaal worden herroepen. Eenzijdige herroeping anders dan in overeenstemming met de bepalingen van de agentuurovereenkomst kan echter de principaal aansprakelijk stellen tegenover de agent voor de schending van de agentuurovereenkomst.Elk woord of gedrag van de opdrachtgever dat niet strookt met de voortzetting van de uitoefening van het gezag door de agent, kan als intrekking van het agentschap gelden.Intrekking van de bevoegdheid van de agent door de principaal kan de principaal niet automatisch ontslaan van aansprakelijkheid jegens een derde die zich kan beroepen op aansprakelijkheid jegens een derde die zich kan beroepen op aansprakelijkheid jegens een derde die zich kan beroepen op aansprakelijkheid jegens een derde die zich kan beroepen op aansprakelijkheid jegens een derde die zich kan beroepen op de schijnbare bevoegdheid van de agent op grond van de vertegenwoordiging door de principaal van een eerdere behandeling van de agent voordat de kennisgeving van herroeping aan de derde is gedaan .Daarom moet de kennisgeving van intrekking van de bevoegdheid van een agent worden gegeven aan de derde partij zo spoedig mogelijk.

  afstand door gemachtigde

  een gemachtigde heeft het recht afstand te doen van zijn bevoegdheid door te weigeren op te treden of door de principaal ervan in kennis te stellen dat hij niet voor de principaal zal handelen.Eenzijdige beëindiging van het Agentschap door de agent voordat hij aan de verplichtingen jegens de principaal uit hoofde van de agentuurovereenkomst heeft voldaan, maakt de agent jegens de principaal aansprakelijk voor schending van de agentuurovereenkomst, zoals de betaling van schadevergoeding voor het door de principaal geleden verlies.

  bij Kennisgeving

  indien in de agentuurovereenkomst is bepaald dat het Agentschap kan worden opgezegd wanneer een van de partijen de andere schriftelijke kennisgeving van een bepaalde duur doet.

  indien de agentuurovereenkomst echter geen beëindigingsbepaling bevat, is de algemene regel dat de andere partij een redelijke kennisgeving moet worden gedaan om het Agentschap te beëindigen.

  van rechtswege:

  een agentschap kan van rechtswege een einde maken bij bijzondere gebeurtenissen: –

  wanneer de betrokkene een natuurlijke persoon is:

  • bij overlijden
  • door krankzinnigheid
  • bij faillissement

  indien de betrokkene een naamloze vennootschap

  • ontbinding
  • curatele

  ontbinding van het agentuurovereenkomst.

  Reageren

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.